จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ครูแสนดีแบบบันทึกข้อมูลของผู้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประจำปี ๒๕๕๔

**************************************************

ตอนที่ ๑

ประวัติส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่งที่เสนอขอรับรางวัลþ ครู ¨ ผู้บริหารสถานศึกษา ¨ ศึกษานิเทศก์ ¨ ผู้บริหารการศึกษา
   
เลขที่บัตรประชาชน
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

คำนำหน้าข้าพเจ้า þ นาย  ¨   นาง  ¨  นางสาว   ¨  อื่นๆ โปรดระบุ....................................................

ชื่อ   ธาดา       นามสกุล      ปานนพภา                                                                                                            .                                      

NAME  TADA         .SURNAMES          PANNOPPA                                                                                 .

เพศ             ชาย                            อายุ  ๕๔     ปี

สถานภาพ  ¨   โสด     þ  สมรส   ¨  อื่น ๆ.................................................................

ตำแหน่งปัจจุบัน ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ  ๓๔    ปี (ระยะเวลาในตำแหน่งที่ขอรับรางวัล)

เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูโปรดระบุกลุ่มสาระที่สอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๖วุฒิการศึกษา       ต่ำกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง    สถาบัน  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

              ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๒

                                ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)   

                             ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๕สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร

                                เลขที่ ๙๖/๑ หมู่-แขวงสวนหลวง ถนนพัฒนาการ  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                          รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๘๘๐๒๘  โทรสาร ๐๒ ๓๑๘๘๐๒๘  

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

                                เลขที่๓๑   ถนนอ่อนนุช ๑๗ แยก ๒๑ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

                           รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๗๑๗๙๙๔๙  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖ ๐๖๓๔๑๓๒

                             โทรสาร -                    E-mail    tada_pan@hotmail.com


 ตอนที่ ๒

ประวัติ/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่.๑ ประวัติ/ผลงานของผู้ขอรับรางวัล

              เป็นครูโสตทัศนศึกษาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๖ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และกิจกรรมชุมนุมถ่ายภาพ นักเรียนที่สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ข้าพเจ้าได้สร้างบทเรียนเครือข่ายวิชาคอมพิวเตอร์ใช้สอนนักเรียน สอนเทคนิกการถ่ายภาพและตัดต่อภาพยนตร์ให้กับนักเรียนในชมรมถ่ายภาพ นักเรียนสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่ขอความร่วมมือมาในโอกาสต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนที่สอนได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้น ประกวดโปสเตอร์ นักเรียนที่สอนได้รับคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้ไปแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  ข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบและดูแลเวปไซด์ของโรงเรียน  เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ของโรงเรียนและสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตสวนหลวง ปฏิบัติหน้าที่ครูโสตทัศนศึกษา ผลิตสื่อการสอนให้กับโรงเรียน และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สื่อการสอนประเภท e-book เรื่องการเขียนลายไทยกระหนกสามตัว ของข้าพเจ้าได้รับรางวัลจากกรุงเทพมหานครให้ไปศึกษาดูงานประเทศเกาหลี                ๒.  คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

๒.๒  คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

£ การครองตน(คุณธรรม จรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณ)

                เหตุผล

-มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความกตัญญู สุภาพอ่อนน้อมต่อบุคคลทั่วไป

-มีวินัยในตนเอง สำรวม ระวังความประพฤติ ละเว้นอบายมุข

-มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ

-มีความซื่อสัตย์สุจริตและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน

-เป็นผู้พัฒนาตนเอง ทันต่อเหตุการณ์ วิทยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมอยู่เสมอ£ การครองคน(คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น  และสังคม)

                เหตุผล

-รักเมตตา และเอาใจใส่ต่อศิษย์ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

-วางตนเป็นกลาง ใจกว้างยอมรับฟังความเห็นของผู้ร่วมงานโดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

-รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ

-มีลักษณะความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม

£ การครองงาน(การปฏิบัติงาน)

     เหตุผล

-มีความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง

-ใฝ่เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทางวิชาการ นำมา 

  พัฒนางานและตนเองอย่างสม่ำเสมอ

-กระตือรือร้นหาสาเหตุของปัญหาในงาน และหาแนวทางแก้ไขได้ดีอยู่เสมอ

-วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับ

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

  ประสิทธิภาพ

               

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ  ทุกประการ                                                                                (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับรางวัล

                                                                                                     (นายธาดา  ปานนพภา)

                                                                                                      ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔


ตอนที่ 3

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานที่โดดเด่นของผู้รับรางวัล

(เขียนสรุปโดยย่อยไม่เกิน 7 บรรทัด)                นายธาดา  ปานนพภา  เป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในศาสนา  มีความประพฤติดี  เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู     มีความทุ่มเท  เสียสละในหน้าที่การงาน  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  เป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนครู  เป็นที่รักของนักเรียน  อุทิศเวลาให้ทางราชการอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีความรับผิดชอบสูง  เอาใจใส่ต่อการแก้ปัญหาการเรียนของศิษย์  ปฏิบัติตนดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคม  ชุมชน  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ  ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนครูให้เป็นผู้นำทั้งด้านวิชาการและด้านพิธีกรรมต่าง ๆ  เป็นแนวหน้าของเพื่อนครูทุกด้านเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริง 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นายธาดา  ปานนพภา  เป็นผู้มีความเหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี                                                                                (ลงนาม)........................................................ผู้บังคับบัญชา

                                                                                                  (นางสาวเพ็ญลักษณ์  บุญความดี)

                                                                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

                                                                                                           ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น